عاشقی

 

عاشقی

روزگار گر سخت است رسم تو تدبیر است

زندگی کن هوشیار کار او غلبیر است

دانه ریزش باشی ، رفتی از دست

مرو صیغل این روزگار بهتر از تزویر است

پر پرِرواز برگیر،  آسمانی باید

دل به دنیا دادن عاقبت زنجیر است

سخت بایدکرد آدمی را آدم

عاشقی سخت تر از هر تقصیر است

حوس از عشق جداست ، عاشقی فرزانگی ست

هر که نشد عاشق و دلداده بدان اِدبیر است

چه خوش گفته است : پیری آن نیست که بر سر بزند موی سپید

هر جوانی که به دل عشق ندارد پیر است

.

.

.

.

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید