عشق حسین

توی خلوت می کنم هر دم صدایت یا حسین

آب بینم می زنم یک دم ندایت یا حسین

بوی سیب آید شوم مست وجودت یا حسین

اشک شیر خوار بینم گویم فدایت یا حسین

تا کنم حب ِ پدر می کنم یاد اکبر ،  یا حسین

تا که بینم طفل پسر ، می کنم یاد اصغر ، یا حسین

کاش می شد تا سرایم اصل ثنایت یا حسین

در کلام نیر نمی گنجد حدِ عشقت یا حسین

 

/ 0 نظر / 9 بازدید