خدا

نیره ،دست خدا پشت ایمانت هست

یک سبد آرامش بهر سبحانت هست

دل دلت بی معناست ، در تمام عمرت

چشم خدا زیر  آسمانت هست

برزبان آر حرفت ، آرزو هایت چیست

در اجابت هاشان رب منانت هست

/ 0 نظر / 3 بازدید