سروده های نیر (نیره بی کینه )

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز ........ می کشم ناز یکی تا ........

شهریور 94
3 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 92
1 پست